Кратък преглед на политиките за психично здраве в ЕС

Психичното здраве беше поставено като приоритет в глобалния дневен ред с подписването на  “Доклад за световното здраве, 2001 г. – Психично здраве: ново разбиране, нова надежда”, приет от Световната здравна асамблея на Световната здравна организация (СЗО) през 2002 г.

В Европа държавите-членки на европейския регион приеха Европейската декларация за психичното здраве и План за действие на министерската конференция, проведена в Хелзинки през 2005 г., подписана съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа и одобрена от регионалния комитет. Това постави в действие плана за справяне със стигмата и дискриминацията и за развитие на услуги, изнесени в общността (защитени жилища и центрове).

През 2008 г. регионалното бюро на СЗО за Европа, със съфинансиране от Европейската комисия, публикува доклад, описващ разнообразното състояние на системите за психично здраве в Европа. Европейската комисия стартира своя Европейски пакт за психично здраве и благоденствие през 2008 г., като в него се фокусира върху 5 приоритетни области:

 • психичното здраве на младежта и в образованието;
 • превенцията на депресията и самоубийствата;
 • психичното здраве на възрастните хора;
 • насърчаването на социалното приобщаване и борбата със стигмата;
 • насърчаване на психичното здраве на работното място.

През същата 2008г.  влезе в сила и Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания, която днес е ратифицирана от повечето държави-членки в Европейския регион и от Европейския съюз, включително България. Конвенцията дава право на хората с увреждания, включително умствени, на пълноценно и ефективно участие в обществения живот, защитено от стигма и дискриминация.

През 2010 г. регионалното бюро на СЗО за Европа и Европейската комисия завършиха съфинансиран проект, който засили овластяването на хората с психични проблеми и техните близки, включително организации на потребители и семейства. Към този проект беше издадена декларация на СЗО за овластяване на потребителите, която съдържа в себе си подробно описани показатели за напредък към овластяване на потребителите на психично-здравни услуги.

Заключенията бяха приети от Съвета на Европейския съюз през юни 2011 г., по време на унгарското председателство, приканвайки държавите-членки да направят психичното здраве и благополучие приоритет. Европейската комисия беше насърчена да продължи да се занимава приоритетно с психичното здраве и благосъстоянието и да подпомага държавите-членки при провеждането на изследвания в областта на психичното здраве и неговите определящи фактори, като се вземе предвид работата, свършена от СЗО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Съвместният План за действие за психично здраве и благоденствие 2013-2020 г., съфинансирано от програмата на ЕС за здравеопазване, влезе в сила през 2013 г. Този план признава съществената роля на психичното здраве в постигането на общо здраве за всички хора. В него са изложени са четири основни цели:

 • по-ефективно ръководство и управление на психичното здраве;
 • предоставяне на всеобхватни, интегрирани услуги за психично здраве и социални грижи в общността;
 • прилагане на стратегии за насърчаване и превенция;
 • засилени информационни системи, доказателства и изследвания.

В същото време някои и глобални дейности бяха насочени към насърчаване на добрата клинична практика. През 2008 г. СЗО стартира Програмата за действие относно недостига в психичното здраве (Mental Health Gap Action Programme). Тази програма обобщава най-добрите научни доказани практики за ефективна интервенция. Тя разглежда редица психични състояния и е заложена в основата на дейностите за увеличаване грижите за хора с психични и неврологични заболявани, както и на тези, борещите се със злоупотреба с вещества.

Резолюцията за Световната здравна и Външна политика, приета от Общото събрание на ООН на нейната 65-та сесия през 2011 г. , признава, че „проблемите с психичното здраве са от голямо значение за всички общества и имат значителен принос за тежестта на заболяванията и понижаване качеството на живот и са причина за огромни икономически и социални разходи ” и приветства доклада на СЗО за психичното здраве и развитие.

През 2012 г. Световната здравна асамблея прие резолюция,  която изисква цялостен и глобален план за действие в областта на психичното здраве, обхващащ услуги, политики, законодателство, планове, стратегии и програми за осигуряване на лечение, подпомагане на възстановяването и предотвратяване на психични разстройства, насърчаване на психичното здраве и даване възможност на хората с психични разстройства да живеят пълноценно и продуктивно в общността. Този всеобхватен План за действие в областта на психичното здраве 2013-2020 г.  беше приет през май 2013 г. о т 66-тата  Световната здравна асамблея.

Автор: Ирина Атанасова 
Снимка: MHE

Световната здравна организация (СЗО) и Съвета на Европейския съюз правят психичното здраве приоритетно в началото на хилядолетието, осъзнавайки, че психичните разстройства са едно от най-големите предизвикателства за общественото здраве, засягайки около 25% от населението всяка година. Със серия от политически решения, с които ще ви запознаем по-надолу, се поставя единна рамка в Европейския регион на СЗО за развитието на този сектор на здравната помощ. Днес, 18 години по-късно, в границите на Европейския съюз се наблюдават екстремни крайности в предлаганите услуги и тяхното качество. Например, Великобритания въвежда дигиталната здравно-психична помощ като част от услугите, предлагани от здравната система. В същото време, у нас 50% от все още съществуващите институции за психично здраве са в „критично състояние”, казва доклад на българското Министерство на здравеопазването от по-рано този месец, а доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) от 2018 г. описва условията в социалните заведения у нас като нечовешки и унизителни.

И така. Психичното здраве беше поставено като приоритет в глобалния дневен ред с подписването на  “Доклад за световното здраве, 2001 г. – Психично здраве: ново разбиране, нова надежда”, приет от Световната здравна асамблея на Световната здравна организация (СЗО) през 2002 г.

В Европа държавите-членки на европейския регион приеха Европейската декларация за психичното здраве и План за действие на министерската конференция, проведена в Хелзинки през 2005 г., подписана съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа и одобрена от регионалния комитет. Това постави в действие плана за справяне със стигмата и дискриминацията и за развитие на услуги, изнесени в общността (защитени жилища и центрове).

През 2008 г. регионалното бюро на СЗО за Европа, със съфинансиране от Европейската комисия, публикува доклад, описващ разнообразното състояние на системите за психично здраве в Европа. Европейската комисия стартира своя Европейски пакт за психично здраве и благоденствие през 2008 г., като в него се фокусира върху 5 приоритетни области:

 • психичното здраве сред младежта и в образованието;
 • превенцията на депресията и самоубийствата;
 • психичното здраве на възрастните хора;
 • насърчаването на социалното приобщаване и борбата със стигмата;
 • насърчаване на психичното здраве на работното място.

През същата 2008г.  влезе в сила и Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания, която днес е ратифицирана от повечето държави-членки в Европейския регион и от Европейския съюз, включително България. Конвенцията дава право на хората с увреждания, включително умствени, на пълноценно и ефективно участие в обществения живот, защитено от стигма и дискриминация.

През 2010 г. регионалното бюро на СЗО за Европа и Европейската комисия завършиха съфинансиран проект, който засили овластяването на хората с психични проблеми и техните близки, присъединявайки организации на потребители и семейства. Към този проект беше издадена изявление на СЗО за овластяване на потребителите, която съдържа в себе си подробно описани показатели за напредък към овластяване на потребителите на психично-здравни услуги.

Заключенията бяха приети от Съвета на Европейския съюз през юни 2011 г., по време на унгарското председателство, приканвайки държавите-членки да направят психичното здраве и благополучие приоритет. Европейската комисия беше насърчена да продължи да се занимава приоритетно с психичното здраве и благосъстоянието и да подпомага държавите-членки при провеждането на изследвания в областта на психичното здраве и неговите определящи фактори, като се вземе предвид работата, свършена от СЗО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Съвместният План за Действие за Психично Здраве и Благоденствие 2013-2020 г., съфинансирано от програмата на ЕС за здравеопазване, влезе в сила през 2013 г. Този план признава съществената роля на психичното здраве в постигането на общо здраве за всички хора. В него са изложени са четири основни цели:

 • по-ефективно ръководство и управление на психичното здраве;
 • предоставяне на всеобхватни, интегрирани услуги за психично здраве и социални грижи в общността;
 • прилагане на стратегии за насърчаване и превенция;
 • засилени информационни системи, доказателства и изследвания.

В същото време някои и глобални дейности бяха насочени към насърчаване на добрата клинична практика. През 2008 г. СЗО стартира Програмата за недостиг в психично здраве (Mental Health Gap Programme). Тази програма обобщава най-добрите научни доказани практики за ефективна интервенция. Тя разглежда редица психични състояния и е заложена в основата на дейностите за увеличаване грижите за хора с психични и неврологични заболявани, както и на тези, борещите се със злоупотреба с вещества.

Резолюцията за Световната здравна и Външна политика, приета от Общото събрание на ООН на нейната 65-та сесия през 2011 г. , признава, че „проблемите с психичното здраве са от голямо значение за всички общества и имат значителен принос за тежестта на заболяванията и понижаване качеството на живот и са причина за огромни икономически и социални разходи ” и приветства доклада на СЗО за психичното здраве и развитие.

През 2012 г. Световната здравна асамблея прие резолюция,  която изисква цялостен и глобален план за действие в областта на психичното здраве, обхващащ услуги, политики, законодателство, планове, стратегии и програми за осигуряване на лечение, подпомагане на възстановяването и предотвратяване на психични разстройства, насърчаване на психичното здраве и даване възможност на хората с психични разстройства да живеят пълноценно и продуктивно в общността. Този всеобхватен План за действие в областта на психичното здраве 2013-2020 г.  беше приет през май 2013 г. о т 66-тата  Световната здравна асамблея.

Петя Кокудева (1982) е детска писателка и пътешественичка. Автор е на осем книги за деца и на две с документални истории от света. Често се среща с хлапета, за да ги сприятелява с литературата.
PXL_20240521_055025923~2
Не без малка доза гордост приветстваме Мария Ганева в екипа на “Кожа – платформа за психично здраве”. В следващите 6 месеца Мария ще се занимвава със съдържанието на сайта и социалните медии, както и с комуникацията с нашите приятели и партньори. Можете да се свържете с Мария на maria@koja-bg.org
Мария Ганева - АЯ
Психично здраве Европа* стартира новата лидерска програма за младежи от Европа на възраст 18-25 години. Програмата предлага възможност да се гарантира, че гласовете на младите хора са в основата на движението за психично здраве. Ние от фондация Кожа - платформа за психично здраве се надяваме, че България ще има свой представител!
1
Конференцията, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) и свързаните с него растройтва, която се проведе в края на 2023 г., представи петима лектори с различен с различна експертиза. В този материал ще намерите както кратки описания на техните презентациите, така и видеозаписите от конференцията. Ще намерите и личните истории на хора, живеещи с ОКР, с което се надяваме, че ще видите това разстойство през неговия ежедневен човешки облик.
ОКР конференция
Георги Ненов. На 37 години1 от София . Неженен, но щастливо обвързан и баща на едно малко Кате. Създател и водещ на подкаста “Свръхчовекът с Георги Ненов”, който от почти 8 години всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Отдаден на спорта - в конкретния момент на бразилското джу джицу. Забавлява се като кара неща - автомобил, мотоциклет и/или ски. Обича да чете и слуша книги и подкасти и да се среща с хора за пример. Напоследък посещава училища извън София, за да се срещне с гимназисти и да им разкаже за уроците, които той е получил от над 400 госта и да им помогне да повярват, че имат свой собствен свръхчовешки път - в образованието, в кариерата, в живота.
Gerogi Nenov Ubermensch
Оля Антонова, позната като Оля Малинова, е известна с много неща, но две се открояват - комедия и вино. Семейният бизнес на Оля е първият и най-голям производител на плодови вина в България - "Трастена". Заедно с Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова основават компанията за стендъп "Три жени на микрофона". Сред популяните спектакли на компанията са "Добрата, Лошата и Красимира" и моноспектакълът "Министър на щастието".
Olq 2